pod redakcją naukową Aleksandry Wójtowicz, Jacka Paulinka

Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2019

Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Paczoska i prof. dr hab. Arkadiusz Bagłajewski
Autor projektu typograficznego i okładki: Jacek Wardęcki
Redakcja: Wioleta Grządkowska
Indeks: Krzysztof Smólski
Korekta: Krystyna Kiszelewska-Kotyńska
Druk i oprawa: PLATAN, Liszki
Publikacja dostępna w księgarniach internetowych, księgarniach naukowych oraz w Wydawnictwie IBL PAN

Refleksja humanistyczna w planowaniu przestrzennym to jeden z trzech tomów trylogii, przygotowanych w ramach grantu, będący pokłosiem konferencji naukowej o tym samym tytule, która odbyła się w Instytucie Badań Literackich PAN w 2015 roku.
Zaakcentowana jest tu rola badań multidyscyplinarnych, gdzie istotna jest równorzędność analiz, podejmujących ten sam temat i prowadzonych przez przedstawicieli różnych dziedzin niezależnie od siebie. Kolejny tom (Miejsca trudne – transdyscyplianrny model badań. O przestrzeni placu Piłsudskiego i placu Defilad) zawiera bowiem ilustrację wyłaniania się modelu transdyscyplinarnego, na drodze prac interdyscyplinarnych.
  Zgodnie z tą myślą książka pokonferencyjna stanowi ciekawy dokument połączenia różnych warsztatów badawczych. Zbiór tekstów jest ilustracją samoistnie utworzonego „szlaku myślowego”, prowadzącego przez przestrzeń Warszawy, z dwukrotnym spojrzeniem w kierunku Łodzi.
 Kolejne rozdziały zawierają teksty następujących autorów: Aleksandry Wójtowicz (literaturoznawstwo), Igora Piotrowskiego (kulturoznawstwo), Agnieszki Karpowicz (kulturoznawstwo), Bolesława Stelmacha (architektura), Jana Macieja Chmielewskiego (architektura i urbanistyka), Ryszarda Mączewskiego (varasavianistyka), Marty Koszowy-Krajewskiej (literaturoznawstwo), Hanny Krajewskiej (archiwistyka), Jarosława Skrzyńskiego (projekcje wideomappingu 3D), Anny Kronenberg (kulturoznawstwo), Jacka Kaczmarka i Karoliny Piotrowskiej (geografia), Bohdana Jałowieckiego (socjologia), Barbary Lewickiej i Marka S. Szczepańskiego (socjologia), Mieczysława Miazgi (socjologia).

Wprowadzenie:

Multidyscyplinarność dyskredytowana – literaturoznawcze spojrzenie na badania nad przestrzenią. Zamiast wstępu

Skip to content