Badania i publikacje naukowe finansowane w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju i Humanistyki” w latach 2016 – 2019, Literaturoznawstwo architektoniczne (The Architectural Literary Studies), nr 0176/NPRH4/H2a/83/2016).

   Czternastoosobowa, międzydziedzinowa grupa badawcza poddała analizie dwa warszawskie place, określane najważniejszymi, największymi placami w mieście i jednocześnie będących miejscami, w przypadku których od dziesięcioleci nie przyjęto ostatecznych rozwiązań, dotyczących ich zagospodarowania, mimo licznych konkursów projektowych. Efektem tych działań jest wieloautorska książka, która nie jest jedynie książką o przestrzeni placu Piłsudskiego i placu Defilad, ani o placach w ujęciu ogólnym, ale o tym, jak badać miejsca tego typu. Zawiera propozycję modelu badawczego, łączącego modele myślowe i metodologie badaczy zajmujących się dokładnie tym samym zagadnieniem. Schemat tomu (treściowy i graficzny) opiera się na próbie przeniesienia założeń gatunkowych fugi na schemat pracy naukowej, by poprzez wielogłosowość, zestrojenia i kontrapunkty pokazać wyłanianie się modelu transdyscyplinarnego na drodze prac interdyscyplinarnych.
   Ważne było uchwycenie cech badanych obszarów – wyróżników, które decydują o zaistnieniu problemu z ich zagospodarowaniem. Miejsca tego typu zostały określone terminem „miejsca trudne”. Trudność ta obejmuje wiele zakresów, wchodzących w obręb zarówno przestrzeni fizycznej, jak i wyobrażonej, a co istotne wiele zjawisk plasuje na się na ich styku. Nie jest to analiza przestrzeni, ale czasoprzestrzeni oraz czynników stanowiących o zależności statyczności i dynamiki. Istotą badań – a twierdzenie to jest wynikiem nie założeń teoretycznych, ale empirycznych doświadczeń – jest fluktuacja pojęć, ich wzajemna zależność i oddziaływanie a także przechodzenie jednego pojęcia w drugie, nie zaś próba stworzenia wspólnego słownika.

Informacje o projekcie w „Biuletynie Polonistycznym”. 

Informacje o projekcie na stronie NIAiU

Przekład materiałów na język angielski: Jerzy Giebułtowski. Przekład na język angielski sprawozdania z sympozjum w Londynie: Karolina Hasiec, University of Roehampton, English Literature Department of English Literature and Creative Writing, w ramach współpracy z Laboratorium Lingua-Brandingu, ZWKLiA, IKE, PUNO Londyn.

Grafika na stronie startowej: Widok mostu tymczasowego na Wiśle od strony Pragi, drzeworyt wg rysunku J. Ceglińskiego, „Tygodnik Ilustrowany” 1861, nr 72, s.49.

Autorzy zdjęć udostępnionych w zakładce „Wydarzenia”: Krzysztof Mordyński, Jacek Paulinek, Andrzej Skalimowski, Jarosław Solecki, Jacek Wardęcki, Maciej Wierorzymski, Aleksandra Wójtowicz.
Autor zdjęć udostępnionych w zakładce „Uzupełnienia”: Dominik Witaszczyk.
Autorka współczesnych zdjęć udostępnionych w zakładce „Materiały/Ilustracje”: Aleksandra Wójtowicz.

Projekt plakatu promującego książki: Magdalena Błażków.

Skip to content